KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL AYDINLATMA METNİ

TK Taylight Beslenme Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimiz çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmelerine yönelik Beslenme Davranış Değişikliği ve Sağlıklı Beslenme Eğitimleri, atölye çalışmaları, bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve bu kapsamda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede kimi zaman okullar, tüzel kişiler ve eğitim kurumları ile iş birliği yapılmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metninde öncelikle belirli terimlerin açıklaması yapılacak, ardından aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel verilerin işlenme amacı, kişisel verilerin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı, veri toplama yöntemi ile hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizlerin sahip olduğu haklar açıklanacaktır.

Kişisel Veri            : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri    : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Kişisel Verilerin İşlenmesi    : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri Sorumlusu        : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri İşleyen            : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Web Sitesi            : www.kidsinthekitchen.com.tr

1.    Veri Sorumlusunun Kimliği 

Aydınlatma yükümlüsü muhatap Veri Sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 8450311358 sicil numarası ile kayıtlı, 0845031135800019 mersis numaralı ve Akkavak Sokak Halil Bey Apt. No 31 Daire 30 Kat 3 - 34365 Nişantaşı / İstanbul adresinde kaim TK Taylight Beslenme Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.                                                

2.    İşlenen Kişisel Veriler ve Elde Edilme Yöntemi    :

Kişisel verilerinizin bir bölümü bizzat tarafınızca verilmekte; bir bölümü giriş çıkışlarda alınan ziyaretçi kayıtları, eğitim toplantılarında doldurulan formlar vb. gibi fiziksel ya da elektronik yollarla temin edilmektedir. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz ve bunların elde edilme yöntemleri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Web sitemizde yer alan çerezler, etkinliklerimizde yer alan ses ve görüntü kayıtları veya diğer vasıtalarla otomatik toplanan kişisel veriler.

Veri Sahibi Tarafından Sağlanan Kişisel Veriler: Kimlik bilgileriniz, adresiniz, iletişim bilgileri ve düzenlediğimiz eğitim seminerleri, atölye çalışmaları, tanıtım toplantıları gibi etkinliklerde sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel veriler.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: İş ortakları, tedarikçiler ve diğer üçüncü kişilerin (daha önce bu kişilere sağlamış olduğunuz izniniz kapsamında) ilettikleri kişisel veriler. 

Zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel veriniz elde edilmemekte ve işlenmemektir. Ancak faaliyet konumuzun doğru ve sağlıklı beslenme olduğu gözetildiğinde hizmet verebilmemiz için zorunlu olduğu durumlarda bununla sınırlı olarak alerji, geçmiş hastalık bilgileri gibi bir kısım özel nitelikli verilerin işlenmesi söz konusu olabilmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Veriler ancak bu konuda vereceğiniz açık rıza ile işlenmektedir.

3.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak; 

a.    İş faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası,

b.    Şirket çalışanları için iş akdi veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

c.    İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

d.    Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi, icrası

e.    Yetkili kurum veya kuruluşlara bilgi temin edilmesi,

f.    Finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi

g.    Şirket insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel istihdamının sağlanması,

h.    Şirketin insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini,

i.    Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi veya denetimi, 

j.    Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

k.    Eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, akademik ve tıbbi araştırmalara katkı sağlamak, üniversite ve benzeri kurumlarla ortak çalışmalar yürütmek,

l.    Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

m.    Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

n.    Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

o.    Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve şirket içi güvenliğin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri    :

Kişisel Verileriniz Şirketle aranızda ilişki devam ettiği sürece ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmaması halinde Kişisel Veriler veri işlendiği zaman yürütülen faaliyet amacının gerçekleşmesine kadarki süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Mevzuatta daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmediği durumlarda verileri veri işleme amacının ortadan kalkmasından itibaren en fazla iki yıl içinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Mevzuattan kaynaklanan özel bir durum olmadığı sürece kişisel verileriniz şirketle ilişkinizin sona ermesinden sonra olası taleplere ilişkin zamanaşımı sürelerince saklanmaya devam edilmekte ve bu sürenin sonunda da silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

İş başvurularına ilişkin kişisel veriler – sonrasında olası ihtiyaç halinde tarafınızla tekrar iletişime geçebilmek ve yeni koşullara göre başvurunuzun yeniden değerlendirilebilmesi amacı ile - başvurunuzun tarafımıza ulaşmasından itibaren 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

Veri Güvenliği        :

Gerek fiziksel ve gerekse dijital ortamda saklanan tüm verilerle ilgili yeterli ve makul önlemler alınmış olup toplanan ve işlenen tüm verilerin korunmasına ilişkin sorumluluk Şirketimize aittir.

İdari önlem olarak Şirket nezdinde bir veri koruma politikası hazırlanarak hayata geçirilmiş, Şirket içinde bir sorumluluk zinciri oluşturulmuştur. Çalışanlarımıza veri koruma ile ilgili düzenli eğitimler verilmekte ve gerek çalışanlarımız ve gerekse Şirket içi tedbirler düzenli olarak denetlenmektedir.

Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması    :

Şirket, kişisel verilerin aktarılmasında Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmektedir. Şirket tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ile ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Bununla birlikte Şirket, yukarıda 3.maddede sayılan hallerden birisinin gerçekleşmesi veya KVKK ve diğer ilgili kanunların zorunlu kıldığı durumlarda, ilgilinin açık rızası olmaksızın, kişisel verileri mevzuattaki sınırlamalara bağlı olarak, yetkili idari veya adli kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Bir kısım kişisel verileriniz örneğin tarafınıza yükümlenilen ödemelerin yapılabilmesi için ilgili bankalarla, yasal zorunluluklar nedeni ile ilgili vergi dairesi gibi makamlarla paylaşılmaktadır.

Yukarıda sayılan zorunluluklar dışında kimi durumlarda olası teşviklerin veya maliyetlerin hesaplanması vb. gibi amaçlarla bir kısım kişisel verileriniz bazı danışmanlık firmaları, işbirliği yapılan kuruluşlar, avukatlar, mali müşavirlerle de – söz konusu amaçla sınırlı kalmak kaydı ile- paylaşılmaktadır.

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler yurtdışı ile paylaşılmamaktadır. Hal böyle olmakla birlikte, iş faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda Şirket ile yapılmış özel bir sözleşme ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması kaydı ile Şirket, kişisel verileri yurt dışına da aktarabilir. Bu halde yurtdışı ile paylaşım gerek Kurum’un ve gerekse ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlamalar içinde yapılmakta, gerekli denetim ve önlemler alınmaktadır.


KVKK Kapsamında Haklarınız    :

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Konuyla ilgili her türlü taleplerinizi kimliğinizi tevsik eden belgelerle aşağıda belirtilen Şirket adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da e imzalı olarak aşağıda belirtilen eposta adresimize iletebilirsiniz. Elektronik ortamda yapılacak başvuruların kimliğinizin tespiti amacı ile mutlaka elektronik imza ile yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Adres    : Akkavak Sokak Halil Bey Apt. No 31 Daire 30 Kat 3 34365 Nişantaşı / İstanbul

Eposta : soru.yorum@kidsinthekitchen.com.tr